PREIZKUSI IN SE PREPRIČAJ PREIZKUSI IN SE PREPRIČAJ

PREIZKUSI IN SE PREPRIČAJ

NAGRAJENCI

nagradne igre PREIZKUSI IN SE PREPRIČAJ

v trgovinah Tuš od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021

 

Nagrado Tuš darilna kartica v vrednosti 500 prejme:

EOLITA GLOBOČNIK

 

Nagrado Tuš darilna kartica v vrednosti 40€ prejmejo:

IRENA PRODAN

TOMAŽ ROBAR

MARKO SITAR

DRAGICA VAUKMAN

VERONIKA VIRANT

BERNARDKA VALENKO

Radovan Stanišič

LUCIJA STEVANOVIĆ

LARA JELEN

NEVENKA MIHELČIČ

NEBOJŠA STEVANOVIĆ

JANJA ALBININI

DAVID DREŽNJAK

JOŽICA GOLEŽ

NENAD GOJKOVIĆ

NUŠA BENČINA

MARJETA BEGAN

DEMITRIJ GOSPODARIČ

ALOJZIJA REBEC

MAGDA PODPEČAN

NADA ZUPAN

JOŽICA PISNIK

MATJAŽ PUSTINEK

RENATA OSOLNIK

TAJA KORIMŠEK

BLAŽKA SVOLJŠAK

VID TEME

SIMON ZUPAN

MARJAN GORŠE

KATJA LUKŠIČ

MARKO JERIČ

VIDA MAGER

DORIN DOBEN

JOŽE KNEZ

PONDELEK ZOLTAN

VALERIJA SIMONČIČ PLANTAN

SIBILA PETERNELJ

ZORKO KENDA

MATJAŽ GLOBOČNIK

MIRJAM TAVČAR

KRISTINA HEDŽET

SAŠA OGRINC

KAREL LULIK

MIHAEL SITAR

TEJA PUŠAVER

ANJA SAMSA

DRAGO ULČNIK

MARIJA GVARDJANČIČ

KATJA KNEZ

ANDREJ PENŠEK

LIDIJA EBERK

DARJA BARLE

JOŽE TEME

MARKO GOSAR

SANELA BOTONJIČ

SABINA GOMBOC

DALIA KOŠIR (VUK)

DARINKA SREŠ

POLONA VIRANT

RAJKO ZIDAR

KARMEN GREIFONER

ANA LJUBIČ

BARBARA BAŠELJ HABJAN

JOŽE PETRENA

BARBARA LIPOLD

IRENA TOPOLŠEK

DRAGO NEDELJKO

BRIGITA HORVAT

SEBASTJAN MUSTAVAR

VESNA ZAKRAJŠEK

AJDA PUSTINEK

DRAGICA MARKUN

SEBASTJAN PREKRŠKI

BOŠTJAN ZAKRAJŠEK

MARTINA BAUMAN

MILENA ŠTIFTER

DARINKA HARAMIJA

BENJAMIN KOKOL

ŽAN ERIK ELBERT

FRANC GRIL

NUŠA PRIJATELJ

BLANKA HUTINSKI

FRANC NOVAK

OLGA SAKELŠEK

JURIJ KAUČIČ

ZMAGA MULEJ

PAVEL KOČMAR

JERNEJ ŠULER

HELENA URLEP AVBERŠEK

ANTON LIPOVŠEK

JOŽICA ŠPINDLER

MARINKA ROŠKAR

SIMON KLAVS

 

Nagrado paket izdelkov sodelujočih blagovnih znamk prejmejo:

BETKA KORIMŠEK

MARTINA PETERLIN

PAVLA KMETIČ

MARTINA ZLATNIK

ANA ZALAZNIK

JOŽEF BABNIK

TANJA SUSMAN

MATEJA SAKELŠEK

NIKA ŽAGAR

ALBINA KOSMAČ PREMROV

INGRID TOMAŽIČ

DUŠAN KUKOVIĆ

MONIKA JAKLIČ

DANIELA ELBERT

JERNEJ JERIŠA

DANIEL DONŠA

GREGA KOLMAN

MOJCA HUMLJAN

MILOŠ KUKOVIČ

TONČKA HORVAT

KATARINA REPANIČ

JOŽE KRIVEC

BENČINA HEDVIKA

IVA ČEKADA

JULIJANA GOSPODARIČ

LORENA KORIMŠEK

JOSIP KORIMŠEK

MILENKA URANKAR

IVAN DOLŠAK

LOVRO FILIPIČ

MATEJA NOVAK

BENJAMIN ČOROVIĆ

JELKA MAVSAR

NATAŠA PAVLIČ KRSTIĆ

VALERIJA ŽERDIN

MARJAN BLAŽEK

TOMAŽ DOBRAVEC

LILIJANA KNEZ

MILENA FIJAVŽ

PRIMOŽ JANC

ZVONE VIRANT

JELKA MIŠKOVIĆ

TJAŠA LOGAR

DAVID KOVAČIČ

JERNEJ OSOLNIK

KAJA KORIMŠEK

IVAN DREŽNJAK

MAJA MORALN

URŠKA VIRANT

 


PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

PREIZKUSI IN SE PREPRIČAJ

v trgovinah Tuš od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021

 

1. člen – Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje DOMIO d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI24922234 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Pravila nagradne igre so objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Nagradna igra poteka od 1. 9. 2021 do vključno 30. 9. 2021 do 24.00 ure v trgovinah Tuš.

 

2. člen – Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v nagradni igri ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje . Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z njo, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.  V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

 

3. člen – Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina:

1. V obdobju od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 v trgovinah Tuš opravite nakup vsaj enega izdelka sodelujočih blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar, Ambipur, Gillette, Old Spice, Head&Shoulders, Pantene, Pampers, Always, Oral-B, Naturella ali Herbal Essences ter pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: TUS številka računa.

PRIMER

Prejemnik: 6111

Tekst: TUS 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite račun kot dokazilo o nakupu, žrebanje

bo 5. 10. 2021. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup kateregakoli izdelka sodelujočih blagovnih znamk ter pošljite novo številko TUS računa.

Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade v roku treh dni od prejema sporočila o žrebanju. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen vsaj en izdelek sodelujočih blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar, Ambipur, Gillette, Old Spice, Head&Shoulders, Pantene, Pampers, Always, Oral-B, Naturella ali Herbal Essences.

2. V obdobju od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021 izpolnjenemu kuponu za sodelovanje, ki ga dobite v trgovinah Tuš, priložite vaš selfie (fotografijo sebe) pred katerokoli trgovino Tuš in vse skupaj pošljite na: DOMIO d.o.o., TUŠ, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 30. 9. 2021, pri čemer velja datum poštnega žiga.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki 3. člena, lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 3. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec nosi stroške poslanega SMS sporočila ter po pošti poslanega kupona.

 

4. člen – Nagrade

V nagradni igri bomo podelili: 1x darilno kartico Tuš v vrednosti 500€,  100x darilno kartico Tuš v vrednosti 40€ in 50x paket izdelkov sodelujočih blagovnih znamk.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Fotografije na promocijskem materialu so simbolične.

 

5. člen – Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 5. 10. 2021 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani: www.osvoji-nagrado.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec v roku treh dni od prejema poziva posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, letnico rojstva in davčno številko. V kolikor nagrajenec podatkov ne sporoči pravočasno, do nagrade ni upravičen.

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

 

6. člen – Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

 

7. člen – Informacije in objave

Organizator nagradne igre bo pravila nagradne igre objavil na www.osvoji-nagrado.si.

Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

 

8. člen – Obdelava osebnih podatkov

Organizator Domio d.o.o. in izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o (pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov (ZVOP-1, ZEK in GDPR). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena nagradne igre, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih uporabnikov izključno za namene obveščanja o tej nagradni igri. Nagradna igra traja od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021. Organizator bo podatke sodelujočih uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre; izvedbo žrebanja, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja ter objave nagrajencev na spletnih straneh www.tus.si in www.osvoji-nagrado.si. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Domio d.o.o.,

Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana in se na podlagi tega zaveda, da ne more sodelovati v nagradni igri. Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja se ne navezuje na obdelavo podatkov pred poslano zahtevo. Organizator se zaveže izbrisati osebne podatke iz svojih evidenc v roku 30 dni od prejema zahteve.

 

9. člen – Splošne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo SMS sporočilo ali kupon s fotografijo skladno s 3. členom teh pravil, splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejema.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 19. 8. 2021

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio