Popolna zaščita za čudovite lase Popolna zaščita za čudovite lase

Popolna zaščita za čudovite lase

PRAVILNIK PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
»PANTENE POLETJE«

1. člen: ORGANIZATOR

Organizator promocijske aktivnosti je Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) v imenu blagovnih znamk Pantene in Herbal Essences.

2. člen: NAMEN IN TRAJANJE

Namen promocijske aktivnosti je promocija ter izvajanje trženjskega komuniciranja blagovnih znamk Pantene in Herbal Essences ter posredno pospeševanje prodaje z nagrajevanjem nakupa. Promocijska aktivnost se komunicira in oglašuje na spletni strani www.osvoji-nagrado.si ter na prodajnih mestih in v drugih medijih.

Promocijska aktivnost traja od 6. 7. 2022 do razdelitve zalog daril oziroma najkasneje do 6. 8. 2022.

3. člen: NAČIN SODELOVANJA

Promocijska aktivnost poteka v trgovinah Spar, Interspar ter franšiznih prodajalnah Spar partner v času od 6. 7. do 6. 8. 2022. V tem času lahko kupec z nakupom vsaj dveh izdelkov blagovnih znamk Pantene ali Herbal Essences z računom nakupa prevzame darilo.

Za prevzem darila mora kupec obiskati spletno stran www.osvoji-nagrado.si, kjer prek obrazca odda račun in svoje osebne podatke za pošiljanje darila. Poleg osebnih podatkov, številke računa in datuma nakupa, mora kupec naložiti tudi sliko računa, s katero dokazuje nakup.

Kupec je upravičen do darila, ko so izpolnjeni vsi sledeči pogoji:

 • Kupec v celoti izpolni obrazec za prevzem darila
 • Iz slike računa je razvidno, da nakup ustreza pogojem promocijske aktivnosti:
  • nakup je opravljen v trgovini Spar, Interspar ali Spar partner
  • nakup je opravljen v času trajanja promocije
  • na računu je jasno razviden nakup vsaj 2 izdelkov sodelujočih blagovnih znamk

Darila se delijo po vrstnem redu prejetih prijav do razdelitve zalog. V kolikor se kvota daril razdeli pred datumom zaključka promocijske aktivnosti, se le-ta predčasno zaključi. Pritožbe na to niso mogoče. Organizator ne pogojuje nakupa z darilom in prav tako ni dolžan povrniti stroškov nakupa, v kolikor darila niso več na voljo tudi pred iztekom promocijskega obdobja.

4. člen: OMEJITVE SODELOVANJA IN PREKLIC

V promocijski aktivnosti ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja promocijske aktivnosti ali njihovi ožji družinski člani.

V promocijski aktivnosti ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in naslovom bivanja) Republike Slovenije.

Sodelujoči sami krijejo vse stroške sodelovanja v promocijski aktivnosti. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

– strošek dostopa do interneta,

– strošek prenosa podatkov z interneta.

S sodelovanjem se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v promocijski aktivnosti in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja promocijske aktivnosti prekliče svoje sodelovanje tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@osvoji-nagrado.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz promocijske aktivnosti. V kolikor je bilo darilo že poslano pred prejemom sporočila o preklicu sodelovanja, mora sodelujoči darilo na lastne stroške vrniti.

5. člen: DARILA

V času promocijske aktivnosti je na voljo nagradni sklad:

 • 1.200x poletni slamnik

Darila se podelijo po vrstnem redu prejetih (veljavnih) prijav. Po razdelitvi vseh daril se promocijska aktivnost zaključi.

6. člen: POŠILJANJE DARILA IN DAVČNE OBVEZNOSTI

Nagrajenci bodo darila prejeli po pošti na naslov, ki so ga navedli v prijavi, v roku 3 tednov od oddaje prijave.

V kolikor nagrajenec v prijavi navede napačen naslov oziroma nagrade na naveden ni mogoče dostaviti (zavrnjena pošiljka, neobstoječi naslov oziroma drugi razlogi), nagrajenec izgubi pravico do darila brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. S tem se nagrajenec odpove darilu. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Posamično darilo ne presega vrednosti 42 €, zato ni predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Za darilo ni treba plačati akontacije dohodnine, prav tako ga nagrajencu ni treba prijaviti v davčno osnovo za tekoče davčno leto.

7. člen: SPLOŠNO O DARILIH

Darila ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti darila v denarju ali katero koli drugo darilo. Nagrajenec ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti darila, odprave napak ipd.).

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz promocijske aktivnosti izključi.

Udeleženec izgubi pravico do darila, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do darila.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do darila, organizator presodi, ali bo darilo podelil komu drugemu ali ne.

8. člen: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v promocijsko aktivnost s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji promocijske aktivnosti.

Splošni pogoji promocijske aktivnosti vključujejo tudi sledečo izjavo:

“Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili promocijske aktivnosti. Dovoljujem, da podjetje Orbico moje osebne podatke uporabi za namene te promocijske aktivnosti. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@osvoji-nagrado.si ali po pošti na Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Promocijska aktivnost traja od 6. 7. do 6. 8. 2022.”

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo promocijske aktivnosti v vseh vidikih
 • obveščanje nagrajencev o nagradi
 • pošiljanje nagrad
 • objavo nagrajencev na spletni strani

Baza nagrajencev se za namen pošiljanja nagrad deli tudi s podjetjem Acron d.o.o., Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec.

Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te promocijske aktivnosti bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Orbico in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te promocijske aktivnosti.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Sodelujoči je seznanjen, da:

 • lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
 • lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
 • lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te promocijske aktivnosti
 • lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov
 • lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki
 • lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov

Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@osvoji-nagrado.si ali na naslovu Orbico d.o.o., Verovškova ulica 72, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji promocijske aktivnosti, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

9. člen: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani promocijske aktivnosti.

10. člen: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo promocijske aktivnosti rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

11. člen: KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev promocijske aktivnosti, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih promocijske aktivnosti bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo promocijska aktivnost korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove promocijsko aktivnost. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s promocijsko aktivnostjo oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagrajevanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s promocijsko aktivnostjo lahko naslovite na elektronski naslov: info@osvoji-nagrado.si.

Ljubljana, 5. 7. 2022

Orbico, d. o. o.

 

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio