Gillette in Old Spice

GILLETTE in OLD SPICE DARILNI SETI

1 smučarski vikend za 2 osebi v Nassfeldu prejme:

  1. Maja Kovačič

2 smučarski karti za smučišče Nassfeld prejmejo:

  1. Ernest Zupančič
  2. Marjan Bučar
  3. Lidija Metelko
  4. Elvira Platiše
  5. Žiga Rode

Darilni set Gillette prejmejo:

  1. Marija Panjtar
  2. Sonja Sešel Guček
  3. Janja Albinini
  4. Niko Sovre
  5. Dejan Hodnik
  6. Renata Osolnik
  7. Milan Zelnik
  8. Irena Mihelič
  9. Darja Lovšin
  10. Mojca Humljan
  11. Marko Kmetič
  12. Jože Knez
  13. Franci Kržišnik
  14. Matej Osolnik
  15. Adrijana Šuligoj

Darilni set Old Spice prejmejo:

  1. Pavla Kmetič
  2. Goran Štrkalj
  3. Slavko Panjtar
  4. Lilijana Knez
  5. Vida Glaser
  6. Matjaž Pustinek
  7. Denis Štumberger
  8. Mateja Novak
  9. Robert Tržan
  10. Ljubica Hrovat Morosini
  11. Bernarda Us
  12. Marijan Koren
  13. Jože Bele
  14. Rajko Primc
  15. Marko Gosar

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI “GILLETTE in OLD SPICE DARILNI SETI” V TRGOVINAH SPAR, INTERSPAR in v SPAR PARTNER OD 20. 11. DO 31. 12. 2019

 

1. člen – Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje DOMIO d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI24922234 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Pravila nagradne igre bodo objavljena na www.spar.si in www.osvoji-nagrado.si.

Nagradna igra poteka od 20. 11. 2019 do vključno 31. 12. 2019 do 24.00 ure v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner.

V imenu in za račun Organizatorja je izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o, Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana. Izvajalec SMS dela komunikacije zbranih osebnih podatkov ne bo obdeloval. Za morebitno nedelovanje SMS dela komunikacije naj se udeleženec obrne na ponudnika storitve (2Mobile, d.o.o.).

2. člen – Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

3. člen – Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina:

1. V obdobju od 20. 11. 2019 do 31. 12. 2019 v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner opravite nakup kateregakoli darilnega seta Gillette ali Old Spice in pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: SPAR številka računa.

PRIMER
Prejemnik: 6111
Tekst: SPAR 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite račun kot dokazilo o nakupu, žrebanje bo 8. 1. 2020. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup kateregakoli darilnega seta Gillette ali Old Spice ter pošljite novo številko SPAR računa. Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na www.spar.si in www.osvoji-nagrado.si.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen vsaj en darilni set Gillette ali Old Spice.

2. V obdobju od 20. 11. 2019 do 31. 12. 2019 izpolnjenemu kuponu za sodelovanje, ki ga dobite v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner, priložite vaš selfie (fotografijo sebe) ob božičnem drevesu na: DOMIO d.o.o., SPAR, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 31. 12. 2019, pri čemer velja datum poštnega žiga.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki 3. člena, lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 3. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec nosi stroške poslanega SMS sporočila ter po pošti poslanega kupona.

4. člen – Nagrade

V nagradni igri bomo podelili: 1x smučarski vikend za 2 osebi v Nassfeldu, 5x 2 smučarski karti za smučiščeNassfeld, 15x darilni set Gillette in 15x darilni set Old Spice. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugdobitek. Fotografije na promocijskem materialu so simbolične.

5. člen – Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 8. 1. 2020 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni naspletni strani www.spar.si in www.osvoji-nagrado.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemudavčnemu uradu v Sloveniji. Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, rojstni datum in davčno številko.

O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

6. člen – Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno zveljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado,nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

7. člen – Informacije in objave

Organizator nagradne igre bo pravila nagradne igre objavil na www.spar.si in www.osvoji-nagrado.si. Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

8. člen – Obdelava osebnih podatkov

Organizator Domio d.o.o. in izvajalec SMS dela komunikacije 2Mobile d.o.o (pogodbeni obdelovalec osebnihpodatkov) se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z veljavno zakonodajo na področjuvarstva osebnih podatkov (ZVOP-1, ZEK in GDPR). S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do izpolnitve namena nagradne igre, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in nagrajenih uporabnikov izključno za namene obveščanja o tej nagradni igri.

Nagradna igra traja od 20. 11. 2019 do 31. 12. 2019. Organizator bo podatke sodelujočih uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre; izvedbo žrebanja, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja ter objave nagrajencev na spletni strani www.spar.si in www.osvoji-nagrado.si. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Domio d.o.o., Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana in se na podlagi tega zaveda, da ne more sodelovati v nagradni igri. Zahteva za izbris podatkov in preklic soglasja se ne navezuje na obdelavo podatkov pred poslano zahtevo. Organizator se zaveže izbrisati osebne podatke iz svojih evidenc v roku 30 dni od prejema zahteve.

9. člen – Splošne določbe

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko organizatorju pošljejo SMS sporočilo ali kupon s fotografijo skladno s 3.členom teh pravil, splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejema. Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove. Po poteku 60 dni od zaključka nagradne igre organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarnopristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 5. 11. 2019

obvesti me!

A veš tisto, ko želiš sodelovati v nagradni igri z najbolj hudo nagrado, pa ugotoviš, da se je zaključila prejšnji dan?

Copyright © 2020. Skupina Orbico. Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: AV studio